Kompetensområden

Arbetsrätt
Tolkning och tillämpning av lag och avtal samt på uppdrag driva förhandlingar.

Personalpolicy, strategier, mål
Anpassning av företagets strategier, mål och policy till praktiskt tillämpning.

Kompetensutveckling
Genomförande av arbetsmiljöutbildning för ledningsgrupper och personal. Arbetsrättsliga kurser för chefer.

Internkonsultation
Ätt vara bollplank till chefer i löpande personalfrågor och tillämpning av LAS och MBL

Lönerevision och lönevärderingssystem
Support till chefer och medverkan vid löneförhandlingar. Löneanpassning till verksamheten, upprättande av lokala kollektivavtal upprättas.

Arbetsmiljö-, jämställdhet och diskrimineringsfrågor
Information till företagsledningen med lagliga krav och hjälp med policyfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete, organisation av skyddskommitté, kartläggning av löner enligt Jämställdhetslagen och handlingsplaner inom respektive område.

Personalsociala frågor/sjukfrånvaro
Stödjer chefer i rehabiliteringsutredningar. Arbete med psykosociala problem i arbetsmiljön.

Rekrytering
Annonsrekrytering och Headhunting i överenskommelse med uppdragsgivaren. Genomföra anställningsintervjuer och referenstagning. Upprätta anställningsavtal.